The PITMASTER

המסעדה המצליחה מפתח תקווה שפתחה סניפים נוספים ברחבי הארץ מגישה קונספט מהודק של משתה בשרים בליווי הופעה והסברים של אמן הבשר. בפרוייקט הזה ליווינו את הקונספט, הידקנו והשקנו אותו שיווקית ואסטרטגית. המהלך יצר חשיפה רחבה ושיח סביב המותג.